Model Absolwenta

A ktywny

B iorący udział w życiu szkoły

S prosta wszystkiemu

O twarty na świat, ludzi i ich potrzeby

L ubiący wyzwania

W ierzący w swoje możliwości

E mpatyczny

N astawiony życzliwie do innych

T wórczy

do góry